សុង 13.5

សុង 13.5

Price:

កំរាស់ 13.5
18 inch 21 inch ½ inch
20 inch 27 inch ¾ inch
25 inch 34 inch 1 inch
35 inch 42 inch 1 ¼ inch
40 inch 49 inch ½ inch
55 inch 60 inch 2 inch
65 inch 75 inch 2 ½ inch
80 inch 90 inch 3 inch
100 inch 114 inch 4 inch
  • Water supply equirement
  • Easy to use
  • Long term use
  • Easy to install
  • Cheap
  • Good quality