ការងារ

  • Home > ការងារ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក !!!

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមហ៊ុន ប៊ីអេចអិល អង្គរ អ៊ីមផត អិចផត មានបុគ្គលិកទាំងអស់ប្រមាណជា 150នាក់ ហើយយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖

Maketing
Part Time job
Kompong Cham Kompong Speu Kompot Porsat Tblong Kmom
$250 - $ 350